Kirkkonummi Vapaaehtoinen - Tietosuojaseloste

1) Rekisterin pitäjä

Kirkkonummen kunta
Y-tunnus: 0203107-0
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi
Puhelinnumero: 092967 1
Sähköpostiosoite: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi

2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Anu Karkinen

3) Rekisterin nimi

Luottamuhenkilöiden vapaaehtoinen sidonnaisuusrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kunnan luottamushenkilö voi tehdä vapaaehtoisesti sidonnaisuusilmoituksen johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

5) Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö: Luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan pitää sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.

Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta.